Ticket #266 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

iframe med "Här finns det pp-sedlar"

Reported by: mini Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Inför förtidsröstningen så vore det bra om vi kunde presentera vilka platser som säkert har valsedlar direkt på "Så röstar du på pp"-sidan. Enklast är väl en iframe med en google map där man kan kolla in bara förtidslokaler som har valsedlar.

Dessutom kan man ju få erbjudande om att fylla på i de lokaler som inte har lappar...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Lägger på on hold till riksdagsvalet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.