Ticket #270 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Olika hantering av mail till medlemmar och aktivister

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man skickar mail till medlemmar i PW så kan man koda HTML via bbcode [br] osv, men gör man det i mail till aktivister så kommer koderna med ut i mailet... En viss samordning vore kanske på sin plats, gärna genom att funktionen för förhandsgranskning som finns i medlemsutskicken även återfinns i aktivistmailen.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Bör vara fixat nu med helt ny sida för mailutskick.

Note: See TracTickets for help on using tickets.