Ticket #272 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Kunna söka på postnummer i Pirateweb

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I och med att valbokingssystemet inte har möjlighteten att kunna länka i administrationssidan till medlemsregistert så man kan se vilka medlemmar som bor i närhten, BÖR det finnas en möjlighet att söka på postnummer i Pirateweb för att slippa gissa vilka som bor i närheten. Ortsnamn är inte tillräckligt tight sökning!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.