Ticket #273 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ingen ansvarsregion

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag kan inte längre få upp information om min region Linköpings kommun även om jag är ansvarig för den. Detta beteende uppstod idag på eftermiddagen (20090515). Det står att att jag är inloggad som Ola Leifler men inga regioner hittades under mitt ansvar.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Har du loggat ut och in igen?

comment:2 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

Perfekt, nu funkar det!

comment:3 Changed 14 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.