Ticket #274 (closed Uppgift: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Alla ändringar i natt?

Reported by: henrik.enblom@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Var kan jag få tag på loggar över vad som hände inatt? Vilka distrikt är sammanslagna? Vilka distributörer blev ansvariga och ska ha fler sedlar? Vilka vallokaler bytte namn?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Känns inaktuellt nu. Återkom om du fortfarande har funderingar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.