Ticket #275 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Antalet valsedlar i sammanslagna valokaler

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Antalet valsedlar i sammanslagna vallokaler verkar inte vara summan av de tidigare lokalerna i administrationsgränssnittet. På  http://www.val.se/val/ep2009/statistik/kommun/05/80/index.html står det att de båda distrikten Domkyrko 11 och Domkyrko 12 tillsammans har närmare 2500 röstberättigade menantalet valsedlar ligger på 800 enligt  http://valsedlar.piratpartiet.se/region/linkoping/calculate/ är det bara hälften..

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Är detta fortfarande felande?

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.