Ticket #282 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Tillgång till ekonomi-delen

Reported by: Ravenna (kassör) Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Jag har en massa gråa rubriker som jag inte kan klicka på under ekonomi. Det är inte optimalt, med tanke på att jag då inte kan betala ut ersättningar till folk.

Vänligen fixa så att jag har tillgång till ekonomi-delarna.

mvh, Kassörn.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

I huvudsak ordnat eller hur?

(Har i vilket fall kontakt med Ravenna nu.
/Jörgen)

Note: See TracTickets for help on using tickets.