Ticket #285 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

en featurereq

Reported by: pike Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

vore väldans najs om följande lades till för admins:

möjlighet att se alla "lokaler" en person satt upp sig på med tillhörande data inkl. översikt på kartan

/Staffan

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Priority changed from major to minor

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.