Ticket #29 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Features till slaskkanalen

Reported by: jonatan.kindh@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

Skitchatten skulle gärna kunna få en dos av dels "!Members" för att få aktuellt medlemsantal och dels automatiskt tala om när vi t.ex. passerar ett jämnt 100-tal medlemmar eller liknande... (automatiska meddelanden är kul för stunden men meningslöst i backlogg, därför tycker jag det platsar i den kanalen)

Change History

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Nu är boten där iallafall. Varje-100-medlem är INTE implementerat. Fler önskemål tas gärna emot.

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.