Ticket #292 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Vad som syns offentligt

Reported by: b@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag tycker att det är en stor brist i vårt bokningssystem att det inte syns, nnat än för admin, vem man skall kontakta när det gäller en viss lokal.

Jag har förståelse för att inte alla volontärer vill synas utåt, men en ruta att klicka i för att "Visa mina kontaktuppgifter för alla" kunde ha varit värdefullt.

Sedan hade det varit trevligt med en möjlighet för mig som admin att kunna:

  1. Ändra ansvarig för olika underområden inom mitt ansvarsområde. Inte minst för att mina "grossister" skall kunna se vilka de skall kontakta utan att behöva be mig dra ut en lista först.
  1. Skriva ut en lista över vilka som skrivit upp sig -- utan att beöva klippa och klistra och editera från sidan jag får se.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.