Ticket #303 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Kunna lagra egen info om medlemmar

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man listar medlemmar i pirateweb skulle jag vilja ha en extra fritextkolumn som är länkad i databasen till kombinationen inloggad person, personen som listas. Där skulle folk som jag som inte kan hålla reda på vad som gjorts och sagts kunna skriva in kommentarer om personen typ
"erbjöd sig att låna ut ett bord", "behöver valsedlar", "kolla om detta är en felregistrering".
Dessa kommentarer skulle alltså bara visas för den som skrivit in dem.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Hmm, förstår iden, och den är nog bra. Men jag är rädd att det skulle "missbrukas" till att lagra väldigt subjektiva omdömen om personer, och det skulle vara väldigt olyckligt om det skulle uppstå nåt säkerhetshål.

comment:2 Changed 14 years ago by joakim.rosqvist@…

Så lagra någon ihop-hashad version av kommentaren och inloggningsnamnet och kör den processen baklänges när det ska presenteras, så behöver man inte lagra kommentarerna i klartext. Och visst har vi väl något mått av förtroende för våra representanter, att skriva in texter behöver ju bara fungera för KL och uppåt.

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Lägger detta on hold, det är inget vi kommer att prioritera.

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.