Ticket #305 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Subjectkontroll vid massutskick

Reported by: rdahlin Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Finns det någon kontrollfunktion i PW om det saknas subjekt i massutskick??

Om inte, går det att enkelt lägga till en sådan?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Finns faktiskt redan kodat och incheckat, bara inte deployat än.

Note: See TracTickets for help on using tickets.