Ticket #307 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Mobil eller fast telefon

Reported by: anderserk Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

hej
i kontaktuppgifterna finns ett fält benämnt "Telefon", är det dit sms:en skickas så borde det stå "Mobiltelefon" Sen kunde det också finnas en ruta för Fast telefon, för dem som fortfarande nyttjar sådan :-)

tacksam för reaktion
anders erkéus

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Tommy Florstedt

Fast SMS till vanlig telefon "fungerar" också jag har fått flera SMS upplästa av en maskin i en vanlig telefon
Nackdel är att man aldrig har penna tillgängligt och glömmer att trycka upprepa tills man verkligen hört vad som sagts, för när samtalet är slut så är sms-et borta

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:3 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.