Ticket #31 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Överliggande menyrad / tab-bar för *alla* PP-verktyg

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Hemsidan Keywords: wiki forum
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Vi borde ha en överliggande menyrad eller tab-bar som är gemensamt på samtliga av PPs verktyg, såsom hemsidan, forumet, wikin etc.

Ett exempel på detta finns här:  http://ubuntu-se.org/drupal/

Där når man alla delar med ett enkelt musklick.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.