Ticket #313 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Automatiska länkar i forumet

Reported by: pipatron@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Forumet Keywords:
Cc:

Description

Som det är nu så förstår inte folk hur man skapar länkar i forumet, vilket skapar onödiga dubbelpostningar, editeringar eller helt enkelt extra meck med att kopiera länkar manuellt och klistra in i sin browser. Jag skulle vilja att alla  http://... automatiskt genererar klickbara länkar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Component changed from Hemsidan to Forumet

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Default i nya forumet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.