Ticket #314 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Wikilänkar till infosidan

Reported by: Jens Ayton Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

 http://valsedlar.piratpartiet.se/las-pa/ borde länka till följande sidor på wikin:
 http://wiki.piratpartiet.se/Vallokalsavvikelser – förteckning över problem i vallokaler
 http://wiki.piratpartiet.se/LathundVidValfusk – lathund vid misstänkt valfusk

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.