Ticket #315 (closed Förbättring: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Möjlighet att länka till valsedelschatten

Reported by: Jens Ayton Owned by: mini
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Jag har ett behov av att länka till valsedelswebbchatten från  http://wiki.piratpartiet.se/LathundVidValfusk , där jag inte kan använda formulär. Just nu har jag en länk till framsidan med information om var på sidan knappen finns, men det är ju lite keff. Det vore bra med en sida som bara studsar om till chatten.

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Överspelat....

Note: See TracTickets for help on using tickets.