Ticket #316 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Försvunnet epostutskick

Reported by: jens.bergqvist@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag skickade ett grupputskick 16.25 idag till samtliga medlemmar i Grästorps kommun. Jag fick ett bekräftelsemail om att meddelandet skulle skickas ut. Därefter ingenting. De medlemmar jag kontaktat har inte fått meddelandet. Vet någon vad som står på?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by jens.bergqvist@…

Och sekunderna efter jag postat en ticket kom bekräftelsen på mailet... Sorry...

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.