Ticket #320 (assigned Defekt)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Kan inte assigna om frivilliga om ansvarig är utbytt

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om en komunansvarig i en komun har frivilliga på sig och byts ut så kan distriktsledaren inte flytta de frivilliga till den nya komunansvarige.

Detta borde ske automatiskt (dvs frivilliga borde koplas till ansvarsposten inte till personen.)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.