Ticket #324 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Öppettidsändringar i Aneby

Reported by: rdahlin Owned by: speakman
Priority: critical Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Är detta ändrat?

Attachments

Tider eu-val.pdf Download (48.5 KB) - added by rdahlin 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by rdahlin

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Alla öppettider är uppdaterade från Valmyndigheten sedan några dagar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.