Ticket #325 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Bekräftelse epost (eller kopia)

Reported by: dalkvist Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Bekräftelse epost (eller kopia) när man som funktionär skickat medelande till distributörerna från  http://valsedlar.piratpartiet.se/region/NAMN/send_bulk_mail/

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.