Ticket #327 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Utskick failade eller inte - oklara meddelanden

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Skickade ut ett massmail till Ung pirat SE, för Knivsta kommun.
Bland statusmailen jag fick sade ett:

"Your mail has completed transmitting to 68 intended recipients. Out of these, 0 failed because of invalid, empty, or otherwise bad e-mail addresses. These people have not received your message."

och ett annat:

"Some recipients failed inexplicably in a mail from you."

så... gick det bra eller inte? Hur många mail failade?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det första markerar att alla skickades ut, inga hade felformaterade adresser.
Den andra är ett idiotsvar från någon mailserver där en enskild adress studsade (rätt formaterad, men adressen finns inte hos mottagande domän)

Note: See TracTickets for help on using tickets.