Ticket #332 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Nya förtidslokaler!

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vi märkte just att det lagts till nya förtidslokaler i Linköping med begränsade öppettider. Är detta något som gäller för hela riket? Saab, Scan, universitetet är alla exemepl på nya förtidslokaler. Alla finns på  http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/fortidsrostning/kommun/05/80/index.html

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

Jag har pratat med policyansvarig på valmyndigheten
Hon menar att de inte har rätt att styra, enligt lagen är kommunerna suveräna, så även om hon tycker det är dåligt så kan alltså inte de sätta stop för det.

Så ansvaret ligger på Linköpings kommun i detta fall, och vallagen som tillåter detta.

Tack för tipset, vi följer upp.

comment:2 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

Det vore ju intressant med en diff mot valbokningssystemet kanske, men är det kommunerna själva som bestämmer så gör det det hela ju betydligt mer utmanande för oss som inte får valsedlarna utdelade av kommunen :/

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat och synkat med Valias senaste data.

Note: See TracTickets for help on using tickets.