Ticket #335 (closed Förbättring: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Wikisida för Värmland

Reported by: Marie Axelsson Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc: max.sonnelid@…, marie.axelsson@…

Description (last modified by sikevux) (diff)

[2009-05-27 23:33:02] Marie Axelsson skriver: Hallå :)
[2009-05-27 23:43:26] Marie Axelsson skriver: Tänkte höra om det fanns någon möjlighet att vi kan få trycka upp en wiki på underdomänet varmland.piratpartiet.se och lägga en wiki där som hemsida. :

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by max.sonnelid@…

Jag kan vara ansvarig för wikin.

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to Richie
  • Status changed from new to assigned

comment:6 Changed 13 years ago by Richie

  • Cc max.sonnelid@… added

Kan ni tänka er att nöja er med en URL liknande  http://www.piratpartiet.se/agera/varmland så går det att ordna.

comment:7 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Cc marie.axelsson@… added

Kanske att Värmland har/kan tänka sig att regga sig sin egen wiki-server? I så fall skulle det räcka med lite DNS-pekning från deras önskade domän till deras wiki-servers IP-adress.

comment:8 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:9 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:10 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.