Ticket #346 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/storlek

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Vi vill ju alla ha mål att sträva efter. PP har kvar medlemssiffrorna för M och SAP men UP är redan störst. Kan inte UP få tävla mot alla de andra ungdomsförbunden tillsammans? Om jag räknat rätt är de drygt 23000 och UP borde nå dit om drygt en månad...

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Type changed from defect to enhancement

comment:2 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.