Ticket #349 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Inloggnings namn

Reported by: jagaj Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det står inte tydligt vad som är inloggnings namnet. Var tvungen att först försöka med mailen sen med för- och efternamn. Lyckades tillsist att gissa mig till att det bara var förnamnet

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Egendomligt...
mailen borde ha funkat, för och efternamn likaså.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.