Ticket #35 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Mailinglistor för Valkretsledare

Reported by: Kadesjö Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail
Cc: Richie

Description

Ett enkelt sätt att maila valkretsledare och vice. T ex att VLs@pp går till alla valkretsledare och vice och att VLs-norr@pp går till alla i norr. Egentligen namnen är inte så viktiga men ni fattar principen.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 3 Changed 14 years ago by Todi

  • Type changed from task to enhancement

 Send Local Mail kan man skicka mail till "Officers" för olika områden (valkrets, kommun, etc). Är det något i den stilen du eftersöker? (och som inte täcks av funktionaliteten idag?). Tror gränssnittet är mer dynamiskt än mailadresser som "VL@…", då man måste ha en massa adresser för att få till dynamiken.

I dagsläget kan man dock bara maila "neråt", inte "uppåt" i organisationen. Är det det, + fler uppdelningar, som efterfrågas?

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Cc Richie added

comment:3 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to Todi:

 Send Local Mail kan man skicka mail till "Officers" för olika områden (valkrets, kommun, etc). Är det något i den stilen du eftersöker? (och som inte täcks av funktionaliteten idag?). Tror gränssnittet är mer dynamiskt än mailadresser som "VL@…", då man måste ha en massa adresser för att få till dynamiken.

I dagsläget kan man dock bara maila "neråt", inte "uppåt" i organisationen. Är det det, + fler uppdelningar, som efterfrågas?

Mmm, det skulle funka att ta det via pirateweb. Nackdelen är att man inte kan ta med attachments då men det är inte helt nödvändigt. Det jag efterfrågar är ett sett att bara maila VLs och inte andra funktionärer. Men att köra en "VL@…" har fördelen att andra än DLs och ledning kan maila dom.

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Lägger denna till handlingarna. Vi har tankar om att bygga om massmailskickningen så att det bygger på en mera flexibel sökning, då kan det byggas in där.

Note: See TracTickets for help on using tickets.