Ticket #356 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Avsäga medlemmar från utskick

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det borde vara möjligt för funktionärer i PP att genom piratweb, på en medlems förfrågan, avsäga någon från mail/utskick. Detta för att underlätta för dem som mailar t.ex. "Avsäg mig nuuu från era hemska mail ditt fula slödder". Så man slipper be dem själv avsäga sig, och istället kan ta saken i egna händer.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from accepted to assigned

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Local lead och local admin ska nu kunna göra detta för sina lokala medlemmar.

(Om det funkar som det ska :-) )

Note: See TracTickets for help on using tickets.