Ticket #360 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Kartan för UP lokalavdelningars upptagningsområde behövs göras om

Reported by: stefan.flod@… Owned by: JorgenL
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Kartan för UP lokalavdelningars upptagningsområde behövs göras om. Den behöver bli större och texten på Lokalavdelningarna behöver flyttas så den e bredvid bilden.

 http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx

Attachments

OrganizationalUptake.zip Download (49.5 KB) - added by simon.bohlin@… 13 years ago.
Exempel på korrigerad SVG

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Priority changed from major to trivial

De nödvändiga ändringarna är:

På rad 12, byt 290 i width="290" till ca 1000.

Ersätt alla rader med transform="translate(0,.*)"
med transform="translate(300,\1)"
(OBS: .* är en regexp-wildcard som sedan ska stoppas tillbaka där som \1 står!)

Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

Exempel på korrigerad SVG

comment:3 Changed 13 years ago by agnesson

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.