Ticket #363 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Visa obokade lokaler som är nära min kommun

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Skulle man kunna få upp lokaler som saknar valsedlar som ligger
i intillliggande kommuner/län som inte är alltför långt bort?
om de är inte längre bort än säg fem mil och är helt utan
valsedlar skulle man ju kunna åka dit, i alla fall runt lunch.

så en länk eller kryssruta eller nått på sidan man får när man
valt sin kommun "Visa även lokaler i närheten som saknar valsedlar"
vore bra.
för många är det ju inte så väldans långt till kommungränsen
även om man själv inte har koll på geografin.
Den skulle ju kunna lista dem i avståndsordning från ens egen
vallokal, de 20 närmaste eller så, (med antal mil i parantes efter)
och zooma ut kartan då förstås.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.