Ticket #364 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

lokaler i ytterkanten på kartan syns inte från början

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

när jag går in på min kommun så ligger markeringen på kartan
för den vallokal jag röstar på, utanför vad som visas på kartan
man kan bara se precis spetsen av den i bild (och där ligger
kryssrutetexten och skymmer, kan man inte ha kryssrutan utanför kartbilden?) vore bra om mer än ett par pixel av markeringssaken
visas i bild utan att behöva zooma ut det första man gör.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är Google själv som räknar ut lämplig zoom ratio utifrån markörernas koordinat. Får hoppas dom fixar det till 2010.

Note: See TracTickets for help on using tickets.