Ticket #368 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

kartan hänger sig

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Går till kronoberg/växjö för att titta på vallokaler att boka, zoomar in kartan ett par steg och tar tag i den för att panorera runt lite.
Då kommer det en massa infoboxar "sidan på  http://valsedlar.piratpartiet.se säger". Rutorna är tomma, med två tomma knappar. En annan gång jag försökte fick jag meddelandet "12".
Testat i firefox 3.0.10 på windows xp.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by joakim.rosqvist@…

"10" och "11" har också förekommit som meddelande i inforutorna

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

En debugpryl som råkade slinka med. Borta nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.