Ticket #37 (closed Uppgift: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Hur testa ut nya "ettor"?

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc: Richie

Description

Hur gör vi för att prova nya kodförslag skarpt till Ettan? Finns möjlighet att köra samma princip (inklistad html/php) på undersidor med samma tillgång till Drupals rutiner?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Cc Richie added

comment:2 Changed 13 years ago by Zash

Används versionshantering?

comment:3 Changed 13 years ago by speakman

På sätt och vis:
 http://bazaar.launchpad.net/~ppse/ppfrontpage/trunk/annotate/head:/ettan.html

Vi försöker hålla den där filen up-to-date men "Ettan" utgörs egentligen av ett enda text-fält i Drupal dit koden i ettan.html klistras in. Så det är väldigt lätt att gå dit och göra små ändringar utan att det kommer in i versionshanteringen.

comment:4 Changed 13 years ago by mmn@…

Drupal har väl egen revisionshantering på nodes? Kan säkert behöva aktiveras, men finnas ska det göra. Om sådant är önskvärt.

comment:5 Changed 13 years ago by mini

mmn: förstasidan ligger inte som en node, utan som ett konfigurationsfält. Det hjälper iofs inte med en versionshanterad etta om man vill experimentera (vilket buggen gällde).

comment:6 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Saknar konkret Uppgift, förslag på Förbätring, och det är ingen Defekt. Alltså bör det inte vara en ticket.

Note: See TracTickets for help on using tickets.