Ticket #371 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Vägledning vid val av lokal att boka in sig på

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När man fått fram kartan med vallokaler för en kommun och ser några röda märken (=obokade lokaler) så kanske man kan tänka sig att ta någon lokal ute i "obygden". Då vore det bra om den lilla popuprutan som kommer upp när man klickar på en lokal (med namn och adress) även inkluderade antalet röstberättigade så att man kan välja den lokal där man gör störst nytta.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.