Ticket #376 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Stänga av Nyhetsbrev

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vi får massor med mail av personer som vill att vi ska sluta skicka dem nyhetsbrev osv. Detta hänger ihop med - http://utv.piratpartiet.se/ticket/356, men jag tycker att vi behöver en funktion som gör att medlemmarna själva kan stänga av t.ex. nyhetsbrev utskick på ett enkelt sätt. Detta brukar medfölja som standard i nyhetsbrev, i form av en länk typ. Man vill i regel inte in och härja runt i pirateweb på egen hand. (Just nu förlorar vi medlemmar som blir pissed off pga av sånt här)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.