Ticket #377 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Namnbyte

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Ni borde byta namn på ert parti. Namnet pirat är laddat med många negativa associationer, som kommer att hämma er och ert politiska arbete. Det finns givetvis ett visst värde i att folk direkt förstår ungefär vad ni har för åsikter, men jag tror nackdelarna överväger fördelarna.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Har diskuterats fram och tillbaka i det oändliga, men ingen kommer på nåt bättre...

Note: See TracTickets for help on using tickets.