Ticket #378 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

CGI och chrome i webchatten

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: chrome, cgi irc, webchat
Cc:

Description

I webchatten visas en ruta där det står "waiting for webchat.piratpartiet.se..." över textinmatningsrutan som skymmer den skrivna texten. Rutan flyttas om musen placeras över den men kommer sedan snabbt tillbaka. Jag använder Google Chrome som webbläsare och problemet finns i alla CGI-drivna webchater i Chrome.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Då IRC inte är en officiell kanal för Piratpartiet längre, så finns det ingen anledning att fixa detta.

comment:2 Changed 12 years ago by SimonB.

fulhack-fixat för Google Chrome, dvs även Mozilla får lite extra luft i botten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.