Ticket #38 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Problem med pp-mail om medlem byter namn + dublettnamn

Reported by: jorgen.lindell@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by Todi) (diff)

Mailadresser tilldelas av ett Bot-jobb, men såvitt jag kan se så tilldelar det ingen ny (== lägger upp mailkonto) om det redan finns en assignad i databasfältet (Person.PartyEmail) för detta sedan innan.

Däremot så används en _annan_ metod (Person.PPMailAddress) på en del ställen som räknar fram en adress från namnet, vilket innebär att det ser ut att skickas mail med en avsändare som inte har nåt motsvarande konto upplagt, om jag fattar korrekt.

En korrekt lösning bör vara att den senare metoden använder den lagrade adressen om sådan finns.

För att hantera önskemål om ny pp-adress i fall av namnbyte så bör
PersonBasicDetails.ascx.cs modifieras så att den detekterar namnbyte och ställer fråga om man vill ändra sin pp-mailadress i samband med detta, och ett nytt event postas till boten som då lägger upp det nya kontot, helst kopplat till det gamla på nåt sätt.

Problemet detekterades i samband med:
[20:58:24] Andreas Käiväräinen: dn: medlem 3975 har bytt efternamn och vill således ha sin @pp.se-adress med sitt nya efternamn ist för det gamla

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Jag har inte nån databas så jag kan inte testa. Annars hade jag skrivit en patch...

comment:2 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Kollade lite till i koden: Genom att PPMailAddress returnerar en adress som inte finns så kommer det inte heller att gå att skicka till medlemmen som bytt namn om det ska gå till pp-mailen.

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

  • Description modified (diff)

/ <summary>
/ This is an ugly and temporary hack, need to replace with a property or a PirateWeb mail address
/ </summary>
public string PPMailAddress

'nuff said kanske :)

Förslag på lösning:

  1. Förändring i BasicPerson.PPMailAddress så att den inte försöker räkna fram en mailadress (utom i fallet med vissa specialfall) och istället då går på Person.PartyEmail, i de fall den finns. Lite osäker på vad det bästa är att göra om det inte finns någon PartyEmail.. använda no-reply@…?
  1. När byte av namn görs så ställs fråga om konto ska ändras till det nya namnet, och det gamla mailkontot kopplas till den nya adressen, alternativt nytt konto skapas om det inte går att koppla det gamla (men vi siktar på att koppla det gamla iaf).

comment:4 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Milestone set to Innan Valkampanjen

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Summary changed from Problem med pp-mail om medlem byter namn to Problem med pp-mail om medlem byter namn + dublettnamn

Jag jobbar på den här nu.

Byte av adress är kodat så när som på sista biten, vad som ska hända ifall man ändrar adress...

Har inte tillräckliga uppgifter för att skapa omdirigeringen, väntar på att Rick ska bli tillgänglig för att svar på hur integreringen med mailservern är gjord just nu.

comment:6 Changed 14 years ago by JorgenL

Programmering klar och incheckad i svn.
Håll tummarna...

Väntar på att den ska testas och driftsättas av Rick (eller nån).

comment:7 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

comment:8 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.