Ticket #381 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

För mycket Henrik Alexandersson

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Skulle ni inte kunna sätta en gräns för hur många blogg-poster av Henrik Alexandersson per timma som dyker upp på framsidan? Det är ju kul att han stöder PP, men PP live behöver väl inte bli hans personliga reklampelare.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Kanske en ide att maximera antalet inlägg från varje blogg?
Typ 3 st eller nåt?

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Att en enstaka livebloggar från något event är liksom hela poängen med livesidan. Om vi begränsar så tappar vi den funktionen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.