Ticket #385 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Stockholms kommundelar

Reported by: ola.nystrom@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Valsystemet bör ha stockholms olika komundelar som olika ansvarsområden, så att Tommy kan delegera till kommundelsansvariga och dessa kan se distributörer i sin kommundel.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Tommy Florstedt

Så gjorde vi 2006 och det var krångligare då volontärer inte följer dessa gränser

comment:2 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.