Ticket #391 (closed Förbättring: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Sortering bokad/obokad på lokaler i listan

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När vi var i slutskedet av bokningen, med få som inte var bokade, så saknade jag möjligheten att kunna sortera lokalerna på bokat/obokat. Man borde alltså kunna sortera så alla obokade lokaler listas högst upp alt. försig, så det blir lättare att hitta dem och boka. Det kanske t o m ska vara defaultsortering? Iaf i slutskedet. Vet inte vad sorteringen är annars, bokstavordning bara?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.