Ticket #397 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Problem med aktivist utskick.

Reported by: jonsson_1993.1@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Aktivister
Cc:

Description

Jag klickar på utskicket (jag har rättigheter) och servren svarar att det är fel i
C# koden och att man bör aktivera "debug"

Det kan bli ett stort problem om man behöver skicka meddelande till aktivisterna!

Bör fixas omgående

Attachments

AlertActivists.aspx.htm Download (6.4 KB) - added by jonsson_1993.1@… 14 years ago.
Felet som sidan skickar.

Change History

Changed 14 years ago by jonsson_1993.1@…

Felet som sidan skickar.

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Är detta ett fel som uppstår konsekvent, eller bara under vissa förutsättningar, tro?

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Såvitt jag kan bedöma så uppkom felet när sidan kördes av någon som inte hade access till något geografiskt område. Detekterar nu detta i programmet och ger vettigare felmeddelande...

Note: See TracTickets for help on using tickets.