Ticket #399 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

gränssnitt för ändring av (UP) lokalavdelningskartan

Reported by: tobias.bjorkgren@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: member, mail
Cc:

Description

Idag så är det bara Rick som kan ändra upptagningsområde för varje lokalavdelning i pirateweb och på kartan. Ung Pirat behöver ett gränssnitt, där vi själva kan gå in och ange upptagningsområde för varje lokalavdelning, dels nya lokalavdelningar och även gamla (eftersom en lokalavdelningsupptagningsområde påverkar även gamla).

denna uppgift går även att slå ihop med #169 så att vi själva kan även lägga in nya lokalavdelningar och #360 som är en kosmetisk förändring av kartan.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Områdena bör gå att ändra i nya organisationssidan.
Stänger denna och låter £360 ligga kvar
/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.