Ticket #400 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

kommer sällan in på nya PW versionen

Reported by: marie.kauhanen@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Efter enter vid inloggning kommer jag in på g:a versionen av PW, bara två gånger har jag kommit in på nya versionen.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

En gissning är att du har nån gammal fil i din webbläsares cache.
Pröva att tömma cachen. ("Delete temporary internet files" eller nåt sånt)

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.