Ticket #402 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

ÄÅÖ kodas inte korrekt i medlemsutskicken vilket leder till spamblock

Reported by: andreas.ronnqvist@… Owned by: Todi
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har ett Ö med i mitt efternamn, vilket kodas som följande:

Received: from mail.piratpartiet.se (mail.piratpartiet.se
[79.136.113.37])

by pop.atellus.se (Postfix) with ESMTP id 31C7D81D1FF
for <oskar@…>; Thu, 4 Jun 2009 07:29:52 +0200 (CEST)

Received: from blood (localhost [127.0.0.1])

by mail.piratpartiet.se (Postfix) with ESMTP id 20EDD12C14C
for <oskar@…>; Thu, 4 Jun 2009 07:37:35 +0200 (CEST)

Date: Thu, 04 Jun 2009 07:37:35 +0200
From: "Andreas Rönnqvist (Piratpartiet)"
<andreas.ronnqvist@…>
To: "Oskar Stenman" <oskar@…>
Subject:
=?utf-8?B?UGlyYXRwYXJ0aWV0OiBCcmEgZ2pvcnQhIE1hbmlmZXN0YXRpb24gcMOlIGzDtnJkYWc=?=

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=--boundary_0_5a4b1581-a6a9-4632-b051-d37960147885
Message-Id: <20090604053735.20EDD12C14C@…>

Flera medlemmar har påpekat att detta innebär att många filter markerar våra utskick som SPAM och att de därmed antingen försvinner eller ignoreras.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta bör vara fixat sedan ett tag.

Note: See TracTickets for help on using tickets.