Ticket #404 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Få fram äldre inlägg i live-flödet?

Reported by: andreas.wesik@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: historik
Cc:

Description

Skulle det vara möjligt att komma åt ännu äldre blogg-poster på  http://live.piratpartiet.se ? Just nu så slutar det tvärt med någon sorts hårdkodad(?) gräns utan möjlighet att klicka vidare till "äldre inlägg".
Nu missade jag alla inlägg från valkvällen och dagen efter valet. Det känns lite sorgligt :-/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Det finns en arkivlänk till höger :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.