Ticket #406 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

piratpartiet.se

Reported by: tor.hammar@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Kan jag få en lista med länkar styrelsemedlemmarnas bloggar på förstasidan alternativt på styrelsesidan?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Någon har redan gjort detta; se  http://www.piratpartiet.se/styrelse

Note: See TracTickets for help on using tickets.