Ticket #409 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

bild med tips om vallokalsbokningssnittet

Reported by: Anders E Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

bifogas en bild, hoppas det framgår vad jag tänker - men som sagt, det torde behövas ses över hele idén i några avseenden till nexta val, men klart att man kan dona nu medan man minns

Attachments

Forbattringstips-valbokning.jpg Download (89.7 KB) - added by Anders E 14 years ago.
Tips angående valbokningssnittet

Change History

Changed 14 years ago by Anders E

Tips angående valbokningssnittet

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.