Ticket #41 (new Uppgift)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Stödsystem för projektgrupper / kluster

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc: speakman

Description (last modified by SimonB.) (diff)

Antingen hitta ett sätt för Trac att stoppa in en bunt personer så det CC:as när det kommer nya tickets i en Component, eller hitta något annat system (Tortuga?) som stödjer klusterarbetande. Kravspec är att man kan ansluta till en grupp för att därmed få epostnotifieringar när det kommer in nya Tickets till gruppen. Lite som google groups fast med ett ticket-system inbakat i sig. Detta borde nog gå att få till i Drupal också.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Kristoffer Nolgren

Jag förstår verkligen inte det här...

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Detta kanske gör det tydligare:
 http://forum.piratpartiet.se/Topic132684-83-1.aspx

Richie hade en idé om att utnyttja Trac till ändamålet. Därav den speciella komponenten "Ideer" samt knappen "View Ideas" uppe i navbar.

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

Simon says;

Trac verkar vara ett trevligt verktyg, inte minst för underhåll och buggfixande. Frågan är om det kan fungera som en idébank och samlingsplats för en större mängd aktiva. Det behöver finnas möjlighet att prioritera vissa projekt framför andra (eftersom det kommer finnas enorma mängder projekt i idealfallet, av en mängd personer). Det behöver också finnas möjlighet att sortera projekt i kategorier.

Nyckeln till att få ett "skeppsvarv" (så som jag tänker mig det) att fungera är att det är enkelt att komma igång och att använda, att det kan hantera många projekt utan att bli oöverskådligt, samt att det finns enkla vägar att knyta samman folk som vill lägga en mindre eller större mängd tid på partiarbete med folk med idéer/projektförslag.

Spontant tycker jag det ser lovande ut. Hur fungerar prioriteringarna? Finns det möjligheter att göra gränssnittet mer användarvänligt (exempelvis svensk text)?

comment:4 Changed 14 years ago by Richie

  • Priority changed from critical to major

comment:5 Changed 14 years ago by Richie

  • Cc speakman, added

comment:6 Changed 14 years ago by Richie

Det jag ser som mest problematiskt är om Trac kan knyta ihop projektgrupper, dvs istället för att man bara har en person som ansvarig för en ticket borde man ha flera, gärna med olika definierade roller; t.ex. om det är ett litet projekt för en hemsidesgrej kunde man ha en projektledare, två kodare, en grafiker och fyra uitestare som delar tickets i subprojekt.

comment:7 Changed 14 years ago by speakman

Jag gissar att det är CC-fältet som gäller då. Ser inte riktigt meningen med roll-hanteringen.

Poängen med Trac är att det ska vara öppet för vilka som helst att delta i vad som helst. Därför är saker format som det är. Det enda jag egentligen saknar är att kunna lägga flera personer som "intresserade" i de i Trac kallade Components, det som vi använder som projekt. Då hade en hel grupp med folk fått epostnotiser om en ny ticket inkommer till ett visst projekt. Jag ska forska vidare i hur det är möjligt att ordna.

Vad gäller översättning så är det inte helt lätt att översätta allt just nu. Nästa version av Trac innehåller fullständigt stöd för i18n (vilket inkluderar översättningar till besökarens egna språk), men den befintliga är hårdkodad på engelska. Däremot kan man ändra alla alternativen i Tickets, så att "critical" blir "kritiskt" t.ex.. Det är ju iallafall rätt underlättande.

Och om du anger din epostadress i CC-fältet så får du notiser när något händer här. En funktion som tyvärr inte är helt självklart för den oinvigde (men som det gladeligen går att råda bot på med lite insatser).

comment:8 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Cc removed
  • Summary changed from Snacka med Simon to Stödsystem för projektgrupper / kluster
  • Description modified (diff)
  • Reporter speakman deleted

comment:9 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:10 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.