Ticket #410 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Byte av piratparti-epostadress

Reported by: rdahlin Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Detta är väl inte PirateWeb direkt men var ska man annars lägga liknande saker?


Hej,

Jag vill, om möjligt, att ni ändrar min nuvarande epost-adress:
erik.a.johansson@….
I dagsläget så innehåller min epost-adress ett ".a." vilken jag vill
byta ut mot ett ".k.". Är detta genomförbart?

Med vänliga hälsningar

Erik Johansson
Kommunledare (Hammarö)
erik.a.johansson@…
0730878555


Change History

comment:1 Changed 14 years ago by rdahlin

Detta gäller Fogbugz #56883.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nja, inte helt.

Det är delvis en PW issue, adressen finns lagrad i PK också, så om man ändrar i epostsystemet så måste man ändra även i PW, annars går inte PW mail till funktionärer fram.

Faktum är att enklaste sättet att fixa detta är att ändra namn i PW till "Erik K Johansson", då får man en fråga om ifall man vill ändra sin piratmail också, och den nya adressen som genereras blir sådan som avsetts. (Om den är ledig)

Sen när den nya adressen har skapats så kan man byta tillbaka namn till utan initial, och säga att man vill behålla den adress man har.

Note: See TracTickets for help on using tickets.